logo ppp

 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2020/2021
WRZESIEŃ 2020 r.- 3, 10, 24  STYCZEŃ – 7, 21
 MAJ – 6, 20
PAŹDZIERNIK - 8, 22
 LUTY - 4, 18
 CZERWIEC – 10, 24
LISTOPAD – 5, 19
 MARZEC – 4, 18
 LIPIEC – 8, 22
GRUDZIEŃ – 3, 17
 KWIECIEŃ – 8, 22
 SIERPIEŃ – 5, 19, 26

 

Procedura orzekania, opiniowania zespołu orzekającego

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śl.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1743)

 1. W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,

  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

 2. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

 3. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie. Dla miasta Piekary Śląskie jest nią:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach
ul. Sokolska 26
Tel.: (032) 259-95-86
 1. W celu rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, dyrektor poradni powołuje zespół. W skład zespołu wchodzą:

  1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
  2. psycholog,
  3. pedagog,
  4. lekarz,
  5. inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
 1. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

  1. na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia:

   1. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
   2. asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
   3. pomoc nauczyciela,
   4. asystent edukacji romskiej - wyznaczeni przez ich dyrektora;
 1. na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, lekarz lub specjalista, inni niż wymienieni w ust. 5.
 1. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

 2. Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

 3. W razie potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:

  1. dwóch rodzajów orzeczeń albo
  2. orzeczenia i opinii albo
  3. dwóch rodzajów orzeczeń i opinii - wnioskodawca składa jeden wniosek.
 1. Wniosek zawiera dane określone w rozporządzeniu i stanowi załącznik nr 1.

 2. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii poprzedzone było obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.

 3. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. Wzór zaświadczeń lekarskich stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i 3

 4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4.

 5. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentacji o której mowa w ust. 11-13, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

 2. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, informując o tym wnioskodawcę. Opinie wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Opinia zawiera informacje określone w rozporządzeniu i stanowi załącznik nr 5.

 3. O terminie posiedzenia zespołu przewodniczący zespołu powiadamia:

  1. wnioskodawcę -załącznik nr 6,
  2. dyrektora – w przypadku udziału osób o których mowa w ust. 6 pkt 1 - załącznik nr 7,
  3. osoby, o których mowa w ust. 6 pkt 2 - załącznik nr 8.
 1. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

 2. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera informacje określone w rozporządzeniu i stanowi załącznik nr 9.

 3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu przewodniczący zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.

 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia dokumentacji.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością problemu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 21, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia dokumentacji.

 6. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia dokumentacji.

 7. Orzeczenie albo opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia albo opinii.

 8. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 9. W związku wymaganiami dotyczącymi terminu przekazania wnioskodawcy orzeczenia lub opinii, jak również czynnościami administracyjno-kontrolującymi, członkowie zespołu przygotowują treść opinii lub orzeczenia najpóźniej do 4 dni od dnia posiedzenia zespołu.