logo ppp

 

Indywidualna terapia logopedyczna

            Terapia logopedyczna to zamierzone oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Terapia  logopedyczna  w  Poradni  organizowana  jest  dla  dzieci  z  zaburzeniami mowy  o  różnym  charakterze. W naszej placówce terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy oraz nieprawidłową wymową. Logopedzi prowadzący terapię zajmują się usuwaniem i kompensowaniem zaburzeń i deficytów mowy.

Terapia to regularne, indywidualne spotkania, które mają stałą częstotliwość (najczęściej raz na 2-3 tygodnie) i prowadzone są przez tego samego logopedę.

Terapia logopedyczna obejmuję ćwiczenia :

 • stymulujące rozwój mowy,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych w celu przygotowania ich do prawidłowej wymowy głosek,
 • słuchowe – odbiór bodźców akustycznych, rozpoznawanie dźwięków, poczucie rytmu,
 • wywołania głosek w izolacji, ich utrwalenia w sylabach, słowach, zdaniach,
 • automatyzacji prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej dziecka,
 • słuchu fonematycznego czyli różnicowania poszczególnych elementów wymowy, dokonywania syntezy i analizy głosek, sylab,
 • kinestezji artykulacyjnej,
 • kompetencji językowych.

Ćwiczenia te zawarte są w indywidualnym programie terapeutycznym tworzonym przez logopedę dla każdego dziecka. Plan pracy terapeutycznej jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

W przypadku, gdy dziecko chodzi już do szkoły w programie zawarte są także ćwiczenia oparte na materiale literowym.

Zasady prowadzenia pracy terapeutycznej to :

 • zasada wczesnego rozpoczęcia terapii,
 • zasada indywidualizacji,
 • zasada kompleksowego oddziaływania,
 • zasada stopniowania trudności,
 • zasada systematyczności,
 • zasada wykorzystania wszelkich możliwości dziecka,
 • zasada współpracy z najbliższym otoczeniem dziecka.

W zajęciach z dzieckiem najczęściej bierze udział rodzic lub opiekun. Otrzymuje on dokładne wskazówki jak wspierać dziecko i materiały do pracy z nim w domu. Każdy uczestnik terapii prowadzi swój zeszyt ćwiczeń.

Długość terapii zależna jest od indywidualnych potrzeb dziecka, systematyczności wykonywanych ćwiczeń, motywacji dziecka oraz jego regularnego uczestnictwa w terapii.