logo ppp

 

Dysponujemy bogatym zestawem testów psychologicznych, co służy optymalizacji diagnozy, określeniu mocnych stron ucznia metodami obiektywnymi. Wśród technik badających zdolności, preferencje, osobowość pracownicy działu wykorzystują zarówno baterie testów psychologa jak i doradcy zawodowego.

Tutaj możesz określić :

  • swój iloraz inteligencji ( IQ),

  • zdolności kierunkowe:

· Wzrokowo -przestrzenne
· Matematyczno -logiczne
· Językowe
· Społeczne
· Sprawność pamięci
· Dokładność spostrzegania
· Zdolności manualne

  • zdolności psychomotoryczne badane są za pomocą specjalnej aparatury testowej:

· Aparat Dufoura
· Aparat Piórkowskiego
· Tremometr

  • preferencje zawodowe:

· WKP ( Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji)
· Test Klimowa
· Test Achtnicha ( projekcyjny test skłonności zawodowych)
Określenie stylów poznania i działania oraz innych wyznaczników psychologicznych , wskaże ci drogę do usystematyzowania wiedzy o twoich preferencjach w kierunku wyboru zawodu lub możliwej grupy zawodów. Swoje zainteresowania możesz zbadać za pomocą licznych kwestionariuszy określających m.in. zainteresowania.

* Humanistyczne

* Ścisłe

* Handlowe

* Przyrodnicze

* Gospodarcze

* Ekonomiczne

* Techniczne

* Opiekuńczo - wychowawcze

* Rękodzielnicze

* Kierowniczo -organizacyjne

* Artystyczne

* i inne interesujące kierunki

Wśród wymiarów osobowości oraz cech temperamentalnych możliwych do określenia za pomocą metod testowych dostępnych u nas, możemy wyróżnić m.in. ekstrawersję, emocjonalność ( strach, złość), introwersję, sumienność, otwartość, impulsywność, ugodowość, neurotyczność, aktywność, zrównoważenie, strategie działania uruchamiane w sytuacjach problemowych ( atak, rezygnacja, bezwzględność), styl poznawczy (impulsywny/refleksyjny) , style radzenia sobie ze stresem , poziom kompetencji społecznych ( zdolność godzenia interesów własnych z interesami społecznymi), płeć psychologiczną, inteligencję emocjonalną.