logo ppp

 

Interwencja kryzysowa to wszelkie działania zmierzające do odzyskania przez osoby dotknięte kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Polega na udzieleniu wsparcia emocjonalnego lub podjęcia konkretnych działań w sytuacjach trudnych, wywołujących przerażenie, poczucie bezradności, również zagrażających życiu i zdrowiu dzieci i  ich rodzin (sytuacje kryzysowe to np.: próby samobójcze, doświadczenie przemocy, śmierć bliskiej osoby, sytuacja straty, katastrofy, wypadku, choroby).

Porada to udzielenie rad, wskazówek, zaleceń, celem rozwiązania zgłaszanego problemu dziecka i jego rodziny lub pomoc w różnych sytuacjach wymagających podjęcia decyzji czy wywołujących stres. Porada odbywa się zazwyczaj po diagnozie psychologicznej, podczas której psycholog ma możliwość poznania sytuacji problemowej oraz identyfikowania mocnych stron klienta, a następnie udzielenia adekwatnej porady (np. co do wyboru dalszej drogi kształcenia, zmiany postawy rodzicielskiej itd.)

Konsultacja to rozmowa wstępna z psychologiem, celem omówienia problemu dziecka, a także poinformowania rodziców/opiekunów o dalszych możliwościach postępowania, zmierzających do udzielenia pomocy dziecku i jego rodzinie. Konsultacja psychologiczna trwa około godzinę. Podczas konsultacji psycholog podejmuje decyzję czy dziecko potrzebuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, czy terapii oraz kieruje do odpowiednich specjalistów.