logo ppp

 

Diagnoza logopedyczna również rozpoczyna się wywiadem. Logopeda będzie głównie pytał o: przebieg ciąży i porodu, sposób karmienia dziecka (naturalne czy sztuczne, używanie smoczków, gryzienie/żucie pokarmów), przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka (np. kiedy dziecko zaczęło siadać, chodzić),przebieg rozwoju mowy (kiedy pojawiły się pierwsze wyrazy, zdania), ogólny stan zdrowia dziecka (istotne są informacje dotyczące problemów laryngologicznych, chorób przewlekłych).

Kolejnym etapem diagnozy logopedycznej jest badanie mowy.
Logopeda rozpocznie badanie krótką rozmową z dzieckiem. W celu zbadania artykulacji logopeda użyje specjalistycznych testów. Będzie pokazywał dziecku obrazki i prosił o ich nazywanie. Celem tego badania jest ustalenie, które głoski realizowane są nieprawidłowo i w jaki sposób.

Logopeda dokona jeszcze oceny stanu i sprawności narządów mowy oraz innych ważnych funkcji, takich jak: połykanie, oddychanie czy słuch fonematyczny.

W celu poszerzenia diagnozy może poprosić o konsultację z innym specjalistą - laryngologiem, neurologiem dziecięcym, ortodontą.
Końcowym elementem, a dla rodziców chyba najważniejszym, będzie informacja, czy ich dziecko potrzebuje terapii logopedycznej czy nie.

Badanie pedagogiczne składa się zasadniczo z tych samych części co diagnoza psychologiczna. Pedagoga w trakcie wywiadu w sposób szczególny będzie interesował przebieg kariery przedszkolnej i szkolnej. Będzie zapewne dopytywał o początki nauki pisania i czytania, dlatego też cenne będzie przyniesienie starych zeszytów dziecka, ćwiczeń czy rysunków, jeśli dziecko chodzi jeszcze do przedszkola i nie pisze.

Celem tego badania jest analiza przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazanie, jakie jest ich podłoże. Obejmuje ono sprawdzenie umiejętności czytania, pisania i liczenia, szczegółową analizę błędów w czytaniu, pisaniu i liczeniu, ocenę poziomu graficznego pisma, analizę „wytworów pisemnych”, sprawdziany umiejętności szkolnych oraz badanie percepcji słuchowej.

Testy osiągnięć szkolnych dostosowane są do wieku rozwojowego oraz etapu edukacyjnego dziecka, dzięki czemu Rodzic może dowiedzieć się, jak jego dziecko wypada na tle rówieśników i na ile opanowało treści programowe.

 

Psycholog rozpoczyna badanie od przeprowadzenia wywiadu z rodzicem/prawnym opiekunem, dopytując o powody wizyty, rozwój dziecka, sytuację rodzinną, przebieg kariery szkolnej. Następnie rodzic opuszcza gabinet i udaje się do poczekalni, a Psycholog przeprowadza właściwe badanie dziecka.

W przypadku badania psychologicznego na ogół przeprowadza się ocenę rozwoju intelektualnego za pomocą wystandaryzowanych testów psychologicznych (czyli określa się IQ). Ponadto na podstawie obserwacji, rozmowy z dzieckiem, kwestionariuszy, metod projekcyjnych określa się funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej czy motywacyjnej.

Jeśli badanie wykonywane jest pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, czyli potocznie zwanej „dysleksji” konieczna będzie jeszcze jedna wizyta. W jej trakcie psycholog sprawdzi, jak rozwinięte są funkcje percepcyjno-motoryczne (np. pamięć słuchowa i wzrokowa), które istotne są w procesie nauki pisania i czytania.

Po badaniu informuje Rodzica o wstępnych wynikach badań i formułuje zalecenia do pracy z dzieckiem.