logo ppp

 

poradniaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śl. sięga swymi korzeniami Poradni tarnogórskiej.

W styczniu 1978 r. ówczesna Pani dyrektor mgr Maria Jaeger oddelegowała 3 pracowników do pracy w Piekarach Śl. ustalając z władzami oświatowymi, że w mieście naszym powstanie filia poradni w Tarnowskich Górach.

W stosunkowo krótkim czasie, bo 15 sierpnia 78 r. Wydział Oświaty i Wychowania w Piekarach Śl. powołał do życia placówkę, której pełna nazwa brzmiała: Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Poradnia mieściła się w 5 małych pomieszczeniach usytuowanych na poddaszu na ul. Bytomskiej 343. Zatrudnionych zostało 3 psychologów, 2 pedagogów i 1 pracownik administracyjny. Praca poradni realizowana była w 3 działach:

  1. Poradnictwo wychowawcze- zatrudniona była Pani mgr Elżbieta Kanas i Pani mgr Urszula Szczotka
  2. Trudności w nauce - Pani mgr Maria Hachulska, mgr Zofia Gajowska,
  3. Poradnictwo zawodowe- Pani mgr Barbara WójtowiczW pierwszym roku przyjętych zostało 549 dzieci.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 czerwca 1973 r. w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowych, poradnie były specjalistycznymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, powołanymi do zapewnienia szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym oraz rodzinom, pomocy we właściwym przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu.

Statut zobowiązywał poradnię do:

stałego współdziałania ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczym, administracją szkolną oraz placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, programowania działalności szkół i innych placówek oświatowych w zakresie poradnictwa wychowawczego, orientacji szkolnej i zawodowej w rejonie swego działania, wypracowania, upowszechniania i doskonalenia nowych form i metod poradnictwa wychowawczego, orientacji szkolnej i zawodowej przez szkoły i inne placówki oświatowo- wychowawcze.

W listopadzie 1983 r. dostaliśmy lokal w murach starej szkoły w Piekarach Śląskich w dzielnicy Dąbrówka Wielka przy ul. Przyjaźni 48.

Otrzymaliśmy 5 pomieszczeń na I piętrze i 4 pomieszczenia na II piętrze.

Wraz ze zmianą lokalu zmieniła się część kadry, przyjętych zostało 3 psychologów: mgr Anna Bryła, mgr Maria Kijak-Parzybut, mgr Jolanta Leśniak.

Przez lata adoptowaliśmy te pomieszczenia dla potrzeb dzieci, rodziców, nauczycieli korzystających z pomocy pedagogiczno- psychologicznej.

Na podstawie Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty oraz rozporządzenie MEN z dnia 11.06.1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z dniem 1 września 1993 r. Kurator Oświaty przekształcił Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Piekarach Śl. w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Piekarach Śl.

W kolejnych latach wraz ze wzrostem zadań oraz liczby dzieci, które obejmuje teren działania placówki przybyły do pracy: mgr Pelagia Gałbas, mgr Ilona Siwoń-Mącznik, mgr Jadwiga Miller, mgr Magdalena Hadryś- psycholodzy oraz mgr Julita Maciąg, mgr Katarzyna Kulik, mgr Maria Szukała, mgr Iwona Koperwas- pedagodzy, logopeda - mgr Barbara Cyl, socjolog - Ewa Płaszczymąka. Rozwija się działalność placówki w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

Ze względu na to, że budynek po starej szkole był częściowo pusty staraliśmy się przystosować kolejne sale na potrzeby poradni. Dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz inicjatywie mgr Katarzyny Kulik powstaje sala terapii dla dzieci.

W kolejnych latach pracownicy poszerzają swoje kompetencje zawodowe. Zdobywają I i II stopnie specjalizacji zawodowej.

W 2004 r. budynek przy ul. Przyjaźni 48 Uchwałą Rady Miasta zostaje przekazany Warsztatom Terapii Zajęciowej. Poradnia kolejny raz zostaje przeniesiona w nowe warunki. Dostajemy parter skrzydła w Miejskim Gimnazjum Nr 4 w Piekarach Śląskich, gdzie mieścimy się obecnie. Dysponujemy 2 gabinetami psychologicznymi, 2 pedagogicznymi; logopedyczno-psychologicznym oraz pedagogiczno-psychologicznym, sekretariatem i gabinetem dyrektora. Udało się wygospodarować salę terapii dla dzieci.

Zapraszamy do naszej galerii.

Od 01.09.2007 dyrektorką placówki została Pani mgr Sabina Müller zastępując dotychczasową dyrektorkę Panią mgr Zofię Gajowską, która po wieloletniej pracy przeszła na emeryturę.