logo ppp

 

Adresaci programu:

• dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością)
• rodzice

Zadania ośrodka:

• informowanie i doradztwo
• organizacja i koordynowanie działań wspierających dla dziecka i rodziców
• działania terapeutyczne – wieloprofilowe usprawnianie dziecka z zaburzeniami rozwoju

Cel działań:

• zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowej pomocy
• wsparcie rodziców, udzielanie im fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych
• skoordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i rodziny
• zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny

Zakres działań:

Udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością obejmującego:
• udzielanie informacji rodzinom
• zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny
• koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dokumenty potrzebne do objęcia dziecka pomocą (wystarczy jeden):

• zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością
• opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• orzeczenie o niepełnosprawności
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Inne dokumenty:
• wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich
• dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego
• opinia ze żłobka / przedszkola / lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług ośrodka proszone są o kontakt z Panią koordynator Ewą Hornik lub dyrektorem Poradni.