logo ppp

 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole. Jest to terapia i rehabilitacja. To bezpłatna pomoc świadczona na rzecz dziecka niepełnosprawnego przez wielu współpracujacych specjalistów.

Wczesnym wspomaganiem można objąć dzieci niepełnosprawne:

z niepełnosprawnością ruchową, tu też z różną postacią MPD, afazją ruchową, niedosłyszące, niesłyszące, niedowidzące, niewidome, z niepełnosprawnością intelektualną w przebiegu różnych chorób, autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z innymi niepełnosprawnościami, potwierdzonymi dokumentacją medyczną

Forma skierowania:

Rodzice dzieci zgłaszają się osobiście do poradni (nie obowiązuje skierowanie od lekarza), dziecko zostaje poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, analizowana jest dokumentacja medyczna. Następnie Zespół Orzekający podejmuje decyzję o wydaniu tzw. Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dalsze postępowanie:

Rodzice mogą korzystać z terapii dla dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innym ośrodku, który utworzył Zespół Wczesnego wspomagania, również w innej miejscowości. W naszym mieście w skład zespołu wchodzą także specjaliści z Miejskiego Przedszkola Nr 5. Tam również prowadzona jest terapia dla dzieci posiadających opinię. Spotkania mogą być prowadzone również w domu rodzinnym dziecka, dotyczy to dzieci do 3 r.ż lub dzieci, które z powodu niepełnosprawności nie mogą dojechać do poradni.

Ilość godzin przewidzianych na zajęcia:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu to 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychoficznych dziecka. Nawet bardzo małe dziecko może otrzymać opinię o wczesnym wspomaganiu i realizować np. rehabilitację w wybranym przez rodziców ośrodku.

Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (specjaliści), którym koordynuje pani Ewa Hornik, to osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym - psycholog, pedagog, logopeda i inni w zależności od potrzeb.

Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.