logo ppp

 

SPIS TREŚCI

Dział I – Prelekcje logopedyczne

              Prelekcje pedagogiczne

              Prelekcje psychologiczne

Dział II – Warsztaty

Dział III – Badania przesiewowe mowy - przedszkola

Dział IV – Badania przesiewowe - szkoły

Dział V – Badania socjometryczne

Dział VI – Badania zbiorowe preferencji zawodowych

Dział VII – Coaching uczniowski

Dział VIII – Konsultacje psychologiczne na terenie placówki

Dział IX – Oferta dla nauczycieli i dyrektorów.

 

Dział I – PRELEKCJE

Dział

Tematyka

Prowadzący

Adresaci

Logopedia

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci.

Maria Szukała

Rodzice dzieci przedszkolnych

Rozwój mowy dziecka. Kiedy do logopedy?

Barbara Cyl

Rodzice dzieci przedszkolnych

Zaburzenia mowy u dzieci - rodzaje, przyczyn i następstwa.

Agnieszka Ofiarkiewicz

Rodzice dzieci przedszkolnych

Gotowość szkolna dziecka w aspekcie rozwoju mowy.

Agnieszka Ofiarkiewicz

Rodzice dzieci przedszkolnych

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole.

Barbara Cyl

Rodzice i nauczyciele dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?

Maria Szukała

Rodzice uczniów klas I – III  szkół podstawowych.

Higiena głosu nauczyciela.

Barbara Cyl

Nauczyciele wszystkich placówek oświatowych

Pedagogika

„Tabletowe dzieci” - prawie jak autystycy.

Sabina Müller

Rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych klas  I - III 

„Zróbmy sobie ciszej”- problemy słuchowe dzieci.

Katarzyna Kulik

Rodzice uczniów szkół podstawowych

Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa u uczniów klas II – III szkoły podstawowej.

Julita Maciąg

Ewa Hornik

Rodzice uczniów klas II – III szkół podstawowych

Prelekcja +warsztat (1 godz. zegarowa)

Uczeń  niedosłyszący w szkole. 

Katarzyna Kulik

Nauczyciele

Sytuacje trudne - sposoby radzenia sobie ze stresem.

Iwona Koperwas

Rodzice i nauczyciele wszystkich placówek oświatowych

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów.

Iwona Koperwas

Nauczyciele wszystkich placówek oświatowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/ przedszkolu, w świetle nowych przepisów prawnych (szkolenie RP).

Sabina Müller

Nauczyciele wszystkich placówek oświatowych

Psychologia

Moje dziecko przedszkolakiem.

Anna Bryła.

Rodzice dzieci przedszkolnych

Wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Anna Bryła

Rodzice dzieci przedszkolnych

Wspomaganie rozwoju dziecka przez zabawę.

Anna Bryła

Rodzice dzieci przedszkolnych

Czy jestem rodzicem dziecka z ryzykiem dysleksji?

Joanna Miszuda

Rodzice uczniów szkół podstawowych klas  I - III

Specyfika badania diagnostycznego w poradni.

Joanna Miszuda

Rodzice uczniów szkół podstawowych

Zespół Aspergera – „Inny świat”.

Magdalena Hadryś

Nauczyciele i rodzice

Mount Everest  komunikacji – czyli o porozumieniu z nastolatkiem.

Anna Pawłowska

Rodzice i nauczyciele uczniów klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wychowawca jako lider - wstęp do cyklu szkole-niowego (Kształtowanie umiejętności motywowa-nia uczniów do działania, współpracy, wzmocnienie autorytetu wychowawcy/ nauczyciela).

Anna Pawłowska

Nauczyciele wszystkich placówek oświatowych a zwłaszcza wychowawcy klasy

Psychologia

Zapobieganie i rozpoznawanie zaburzeń emocjo-nalnych (depresja, samobójstwa, samookaleczenia).

Magdalena Hadryś

Nauczyciele i rodzice

Co ja tutaj robię? Słów parę o byciu  nauczycielem

Anna Pawłowska

Nauczyciele

Niegrzeczne dzieci, czyli ADHD.

Wioletta Janikowska

Nauczyciele

Inteligencja - co to jest?

Wioletta Janikowska

Nauczyciele

 

Dział II – WARSZTATY

 

Nr

Warsztaty

Tematyka

Prowadzący

Adresaci

Miejsce, czas trwania

1

 

Jak stymulować rozwój dziecka przez zabawę?

Anna Bryła

Rodzice dzieci przedszkolnych

Przedszkole

1 spotkanie ok. 2 godz. zegarowe

2

 

„Mój wulkan złości”

 1. Bajka terapeutyczna.
 2. Złość i zachowania agresywne.
 3. Nauka sposobów radzenia sobie ze złością.

Katarzyna Musialik

Marzena Wiatrz

Dzieci 4, 5, 6- letnie

Przedszkole

1 godz. zegarowa

3

 

„Trzy magiczne słowa”

 1. Bajka terapeutyczna.
 2. Nieposłuszeństwo dzieci.
 3. Emocje: smutek, złość, zawstydzenie, radość.
 4. Modelowanie zachowań prawidłowych

Katarzyna Musialik

Marzena Wiatrz

Dzieci 5-6 - letnie

Przedszkole

1 godz. zegarowa

 4

Magiczny teatrzyk Kamishibai.

 1. Seans głośnego czytania -niecodzienne spotkanie     z książką.
 2. W oparciu o książki w for-mie kart narracyjnych rozmowy z dziećmi o emocjach, uczuciach czy wartoś-ciach.
 3. Twórcze tworzenie książek przez dzieci.

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie          klas 0 oraz         klas I - II szkoły podstawowej

Przedszkole, szkoła

2 godziny dydaktyczne

5

 

„I ja mogę być Świętym Mikołajem” czyli jak rozwijać empatię i wzmacniać samoocenę dzieci młodszych.

 1. Rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi i zwierząt.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych.
 3. Zachęcanie do niesienia pomocy innym.
 4. Wzmacnianie pozytywnych relacji w klasie.

Joanna Miszuda

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie klas 0 oraz         klas I - II szkoły podstawowej

Przedszkole, szkoła

2-3 godz. dydaktyczne      w jednej sali

termin pomiędzy 20 listopada a 15 grudnia

6

 

„Ja jestem ok -  ty jesteś ok”

Zajęcia integracyjne

Magdalena Hadryś

Uczniowie szkoły podstawowej

Szkoła

3 spotkania po 1 godz. zegarowej

 7

Efektywne techniki uczenia się.

 1. Style uczenia się.
 2. Metod aktywizujące.
 3. Zastosowanie technik za-pamiętywania i koncen-tracji.

Julita Maciąg

Ewa Hornik

Uczniowie          klas I - III szkoły podstawowej

Szkoła 

1 godz. dydaktyczna

8

 

Pomoc w nauce dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Aktywne poznanie przez ro-dziców konkretnych technik    i pomocy służących doskonaleniu  umiejętności czytania oraz pisania, które można wykorzystać podczas codziennej pracy z dzieckiem w domu (np. trening czytania przy po-mocy wskaźnika, Dyktando   w 10 pkt. z komentarzem ortograficznym, bazgroszyty).

Ewa Skrzyszewska

Rodzice uczniów klas I - III szkoły podstawowej

Szkoła 

2 godz. dydaktyczne (max. 20 uczestników)

9

 

Uczyć czytania przez zabawę

 1. Co robić aby uczniowie lubili czytać?
 2. Jak uczyć czytania przez zabawę?
 3. Bajka terapeutyczna sposobem na kształtowanie właściwych postaw społ.

Julita Maciąg

Ewa Hornik

Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej

Szkoła 

1 godz. dydaktyczna

 10

Efektywne techniki uczenia się.

 1. Style uczenia się.
 2. Metody aktywizujące.
 3. Zastosowanie technik zapamiętywania i koncentracji.

Ewa Hornik

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie klas IV – V szkoły podstawowej

Szkoła 

2 godz. dydaktyczne

 11

Rozminuj agresję.

 1. Integracja zespołu klasowego.
 2. Rozpoznawanie emocji.
 3. Sposoby radzenia sobie z konfliktami.

Ewa Hornik

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Szkoła

3 x 2 godz. dydaktyczne

 12

ABC emocji (wersja skrócona)

Emocje – wzbogacanie słownika, umiejętność ich trafnego nazywania.

Joanna Miszuda

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie klas IV - V szkoły podstawowej 

Szkoła 

5 godz. dydaktycznych  (w jednej sali)

13

 

ABC emocji – program profilaktyczny 

 1. Wzrost wiedzy i świadomości przeżywanych emocji z naciskiem na emocje trudne i niewygodne.
 2. Wzrost umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji.
 3. Rozwijanie świadomości   o posiadanych zasobach    i mocnych stronach, uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników zajęć na temat swoich zalet.
 4. Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie.
 5. Zapoznanie ze strategiami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych oraz wzbudzających napięcie,

Joanna Miszuda

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej

Szkoła

12-15 godz. dydaktycznych,  

3 spotkania  w jednej sali realizowane w ciągu tygodnia

14

 

Trening umiejętności ortograficznych           i matematycznych.

 1. Poznanie najważniejszych zasad uczenia się.
 2. Wspieranie umiejętności efektywnego uczenia się           i kreatywności.
 3. Wypracowan umiejętności szybszego przyswajania wiedzy ortograficznej               i matematycznej.
 4. Przedstawienie wybranych ćwiczeń na koncentrację uwagi.

Iwona Koperwas

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie klas V – VI szkoły podstawowej

Szkoła 

3 godz. dydaktyczne

15

 

Świat zawodów.

Preorientacja zawodowa.

Pelagia Gałbas

Anna Pawłowska

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej

Szkoła

2 godz. dydaktyczne

16

 

W poszukiwaniu dob-rych rozwiązań – warsztaty interwencyjne w klasie

Określenie problemu klasowego, sformułowanie celu, tworzenie rozwiązań w kontrakcie z wychowawcą/nauczycielem  i zespołem klasowym.

Pelagia Gałbas

Anna Pawłowska

Uczniowie klas VII szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielem

Szkoła

2 godz. dydaktyczne

 17

Kim jestem – kim będę – moje wizje kariery.

Samopoznanie

Budowanie wizji kariery szkolnej             i zawodowej.

Budowanie wizji kariery szkolnej i zawodowej.Pelagia Gałbas

Anna Pawłowska

Uczniowie klas VII szkoły podstawowej i klas II gimnazjum

Szkoła 

4 godz. zegarowe

 18

MŁOKOZZ

Poznanie indywidualnych pre-ferencji zawodowych, poznanie ścieżek edukacyjnych  w systemie oświaty.

Pelagia Gałbas

Anna Pawłowska

Uczniowie klas VII szkoły podstawowej i klas II gimnazjum

Szkoła 

3 godz. dydaktyczne

19

 

„ Jasna strona mocy” – trening zachowań sprzyjających porozumieniu.

Komunikacja interpersonalna.

Asertywność.

Radzenie sobie z konfliktem.

Inteligencja emocjonalna – radzenie sobie ze złością.

Pelagia Gałbas

Anna Pawłowska

Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Szkoła 

3 godz. dydaktyczne

 20

„Pierwsza Praca”

 1. Poczucie własnej wartości na rynku pracy.
 2. Relacja z pracodawcą        i współpracownikami roz-wój zawodowy (zapobie-ganie wypaleniu zawodo-wemu, postawa otwartości na zmiany).

Pelagia Gałbas

Anna Pawłowska

Uczniowie klas ponadgimnazjalnych

Szkoła 

2 - 3 godz. dydaktyczne

 21

„Bądź moim zwierciadłem.”

 1. Wgląd w siebie.
 2. Budowanie wizji przyszłości
 3. Budowanie dobrego samo-poczucia oraz ducha współpracy w zespole klasowym.

Pelagia Gałbas

Anna Pawłowska

Uczniowie klas I szkoły ponadgimnazjalnej

Szkoła 

4 godz. dydaktyczne

22 

„Profilaktyka zaburzeń depresyjnych”

 1. Zwiększenie świadomości uczniów na temat tego, czym są zaburzenia depresyjne.
 2. Analiza przyczyn powsta-wania i rozwoju zaburzeń depresyjnych.
 3. Uświadomienie młodzieży różnorodności zachowań związanych z zab. depres.
 4. Poszukiwanie sposobów na zwiększenie swojego poczucia własnej wartości jako przeciwwagi dla ryzyka wystąpienia depresji

Joanna Miszuda

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Szkoła

3 – 4 godz. dydaktyczne w jednej sali 

23

 

„Profilaktyka zaburzeń lękowych” 

 1. Wzrost wiedzy i świado-mości przeżywanych emocji z naciskiem na emocje „trudne’ i „niechciane”.
 2. Zapoznanie ze strategiami radzenia sobie w sytua-cjach trudnych, wzbudzających napięcie i stresowych.

Joanna Miszuda

Ewa Skrzyszewska

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Szkoła

4 godz. dydaktyczne      w jednej sali

24 

Projekt bohaterskiej wyobraźni – jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami.
 1. Nauka głośnego mówienia „nie” i odważnego działa-nia w obliczu trudnych sytuacji w szkole, rodzinie, społeczeństwie.
 2. Rozwijanie osobistej odporności na niepożądane wpływy społeczne.
 3. Odkrywanie ukrytej siły sytuacji społecznej.

Anna Pawłowska

Ewa Skrzyszewska

Szkoła

2 godz. dydaktyczne

 

 

          Dział III - BADANIA PRZESIEWOWE MOWY – PRZEDSZKOLA

Lp.

Osoba badająca

Adresaci

Zobowiązania poradni

Zobowiązania przedszkola

Barbara Cyl

MP nr: 7, 8, 12, 17

Wyłącznie dzieci

5 - 6 – letnie

 1. Ustalenie z placówką dogodnego terminu badań.

 2. Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem na-rzędzi diagnostycznych poradni.

 3. Przekazanie pisemnych informacji dla rodziców po badaniach.

1. Złożenie w Poradni zapotrzebowania na badania.

2. Wytypowanie przez dyrektora pla-cówki osoby odpowiedzialnej za:

 • ustalenie z badającym dogodnego terminu;

 • przedłożenie badającemu pisem-nych zgód rodziców na badanie;

 • organizację badania (przyprowadza-nie i odprowadzanie dzieci);

 • przekazanie wyników badań rodzicom.

3. Udostępnienie pomieszczenia do ba-dania (w miarę możliwości cichego).

Agnieszka Ofiarkiewicz

MP nr: 2, 4, 13

Maria Szukała

MP nr: 3, ZSP nr 1,

ZSP nr 2

MSP nr kl. 0

Marzena Wiatrz

MP nr: 1, 10, 11, 15

         

         Dział IV - BADANIA PRZESIEWOWE – SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.

Rodzaj badania

Adresaci

Osoba badająca

Zobowiązania poradni

Zobowiązania szkoły / przedszkola

słuchu

Uczniowie klas 0 i I szkoły podstawowej

(mogą być również starsze dzieci)

Katarzyna Kulik

 1. Ustalenie z pla-cówką dogodnego terminu badań.

 2. Przeprowadzenie badań z wykorzys-taniem narzędzi diagnostycznych poradni.

 3. Przekazanie pisemnych informacji dla rodziców po badaniach.

1. Złożenie w Poradni zapotrzebo-wania na badania.

2. Wytypowanie przez dyrektora placówki osoby (pedagoga szkolne-go, nauczyciela) odpowiedzialnej za:

 • ustalenie z badającym dogodne-go terminu;

 • przedłożenie badającemu pisem-nych zgód rodziców na badanie;

 • organizację badania (przyprowa-dzanie i odprowadzanie dzieci);

 • przekazanie wyników badań rodzicom.

3. Udostępnienie pomieszczenia do badania (w miarę możliwości cichego a w przypadku badania wzroku również ciemnego).

wzroku

Uczniowie klas I

szkoły podstawowej

Julita Maciąg

Ewa Hornik

         

         Dział V - BADANIA SOCJOMETRYCZNE – Ewa Hornik

Tytuł

Tematyka

Adresaci

Czas trwania

Analiza socjometryczna zespołów klasowych

Poznanie relacji i przemian nieformalnych związków międzyosobowych w grupach rówieśniczych.

Uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej

1 godzina dydaktyczna

 

          Dział VI – BADANIA ZBIOROWE PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Pelagia Gałbas i Anna Pawłowska

Tytuł

Tematyka

Adresaci

Czas trwania

Kwestionariusz Preferencji Zawodowych

 1. Diagnoza preferencji zawodowych przy użyciu Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji.

 2. Pomoc w interpretacji.

 3. Porady.

Uczniowie kl. II szkół ponadgimnazjalnych

Szkoła

2 x 2 godz. zegarowe

 

        Dział VII – COACHING UCZNIOWSKI - Pelagia Gałbas.

Tytuł

Tematyka

Adresaci

Miejsce, czas trwania

Coaching uczniowski

 1. Pomoc w podjęciu decyzji szkolnej i zawodowej.
 2. Pomoc w tworzeniu wizji kariery.

Uczniowie klas III gimnazjum

Szkoła

1 godz. dydaktyczna

Dział VIII – KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE NA TERENIE PLACÓWKI.

Prowadzący

Placówka

Adresaci

Anna Bryła

Przedszkola

Rodzice, nauczyciele

Magdalena Hadryś 

MSP nr 5, MSP nr 11, MSP nr 15

Rodzice, nauczyciele

Pelagia Gałabas

Gimnazja,  szkoły ponadgimnazjalne

Uczniowie, nauczyciele

Anna Pawłowska

Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

      Dział IX – OFERTA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW.

Prowadzący

Tytuł

Tematyka

Adresaci

Miejsce, czas trwania, częstotliwość

Anna Pawłowska

Wychowawca jako lider/  cykl szkoleniowy 

 1. Zasady budowania zdrowych relacji międzyludzkich , czyli o skutecznej komunikacji.
 2. Asertywność w relacji (dotyczy wyrażania  pochwały i konstruk-tywnej krytyki).
 3. Proces motywowania uczniów do działania.
 4. Teoria pozytywnych i negatywnych wzmoc-nień Skinera w szkole.
 5. Wymiary autorytetu wychowawcy lidera.

Nauczyciele szkoły podstawowej gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej    

a zwłaszcza wychowawcy klasy

Szkoła lub poradnia

 5 spotkań warsztatowych  (wrzesień – styczeń)      jeden raz w miesiącu 

 Pelagia Gałbas

Coaching nauczycielski

Wsparcie wychowawcze

Nauczyciele, wychowawcy klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Szkoła lub poradnia

1 godz. dydaktyczna  1 raz w miesiącu

Elżbieta Bonczek

Pomoc  i wsparcie terapeuty.

Indywidualne trudności związane z pełnioną rolą zawodową.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Poradnia

1 godz. zegarowa poniedziałek lub środa w godz. 13-18

Sabina Müller

Anna Pawłowska

Grupa wsparcia dla dyrektorów szkół/ przedszkoli

 1. Wsparcie prawno-merytoryczne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu.
 2. Warsztaty z zakresu kompetencji komunikacyjnych i psychologii zarządzania.

Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół i przedszkoli

Poradnia

ok. 2-3 godz. zegarowe   co 1 lub co 2 miesiące