logo ppp

 

Rozwój umysłowy 
jest uwarunkowany nauką w szkole, która stawia uczniowi coraz większe wymagania, rozszerza zakres jego wiedzy i ćwiczy wszystkie funkcje poznawcze. Dzięki czemu młodzież osiąga bardzo wysoką sprawność.  Życie uczuciowe 
W tym okresie życie uczuciowe dorastających bezustannie się pogłębia i wzbogaca. Rozwijają się uczucia wyższe: społeczne, moralne, estetyczne.   

nastolatka
Ambiwalencja emocjonalna 
Charakterystyczne dla dorastających są uczucia przeciwstawne (ambiwalentne), gdyż zarazem przeżywa się miłość i nienawiść, radość i smutek - co nadaje przeżyciom nieokreślony charakter, będący często powodem poczucia zagubienia. 

Intensywność przeżywania 
Nad wszystkimi dziedzinami życia psychicznego dominuje sfera emocjonalna. Intensywnym zmianom we wszystkich sferach osobowości towarzyszy podwyższone napięcie emocjonalne. Reakcje młodzieży są często nieproporcjonalne do wywołujących je bodźców. 

Rozwój seksualny
W wyniku dojrzewania biologicznego i zachodzących zmian fizycznych w tym okresie pojawia się silniejsze zainteresowanie osobami płci przeciwnej, sprawami miłości i seksu. Pojawiają się nowe pragnienia dotyczące sfery seksualnej, które to wywołują ogólne napięcie emocjonalne. 

Kryzys tożsamości
Dorastanie jest okresem pogłębionego poznawania siebie, poszukiwania sensu własnego istnienia. W tym okresie wyłaniają się pytania dotyczące własnej tożsamości: kim jestem? Po co istnieje? Ważne miejsce zajmuje poczucie własnej odrębności, swojej psychicznej autonomii. 

Poczucie przynależności do grupy 
W tym okresie to grupa rówieśnicza stanowi dla młodego człowieka punkt odniesienia, natomiast relacja z rodzicami ulega rozluźnieniu. Młody człowiek bardzo zabiega o akceptacje ze strony koleżanek i kolegów. 

Trudności z samoakceptacją
 Ważnym zadaniem rozwojowym tego okresu jest akceptacja przez dorastających zmienionej budowy ciała jako symbolu zmieniającej się osobowości. Dorastający musi dostosować się zmian fizycznych, akceptować rozmiary i budowę swego ciała, które są najczęściej przyczyną zmartwień, a nie zadowolenia. 

Krytycyzm 
Dorastający stopniowo uniezależniają się od sądów innych ludzi i formułują własne oceny zarówno w stosunku do ludzi jaki zdarzeń. Krytycyzm podatny jest na argumentacje, musi być to jednak argumentacja racjonalna. 

Idealizm 
Silnie zabarwiona potrzeba „dobrego, idealnego świata”. Wyraża się w służeniu wzniosłym celom, w przyjaźni, miłości. Z czasem idealizm zamienia się w realizm.  Bunt młodzieńczy 
Walka o większą swobodę i poszanowanie własnych praw przez otoczenie. 

opracowała: Jadwiga Wyląg