logo ppp

 

Wyniki diagnozy funkcjonalnej w zakresie potrzeb wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekarach Śląskich.

W związku z przedłużającym się okresem pandemii, izolacji społecznej i zawieszenia stacjonarnej pracy szkół i przedszkoli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich przeprowadziła w lutym 2021 r. diagnozę funkcjonalną w zakresie potrzeb wsparcia. Diagnozę przeprowadzono we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu działania poradni. Pytania ankietowe dotyczyły zidentyfikowanych przez pracowników szkół i przedszkoli potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli.

W przedszkolach najczęściej zgłaszane potrzeby dzieci w zakresie edukacji:

wykres 1

W szkołach podstawowych najczęściej zgłaszane potrzeby uczniów w zakresie edukacji:

brak motywacji do nauki - 100%, brak umiejętności do samodzielnej nauki - 90%, rozregulowanie rytmu dnia - 90%

W szkołach ponadpostawowych jako najczęstsze wskazano nastepujace potrzeby uczniów w zakresie edukacji:

Brak motywacji do pracy - 100%, nieumiejętność efektywnego uczenia się - 100%

W przedszkolach wskazywano na następujące potrzeby dzieci w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego:

radzenie sobie z emocjami 70%, agresja 45%, nadruchliwość 53%

W szkołach podstawowych wskazywano na następujące potrzeby dzieci w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego:

brak kontakty z rówieśnikami 75%, radzenie sobie ze stresem 87%, stany depresyjno-lękowe 30%, integracja grupy 55%, agresja w klasach młodszych 20%

W szkołach ponadpodstawowych wskazywano na następujące potrzeby uczniów w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego:

wycofanie z życia społecznego 66%, radzenie sobie ze stresem 33%, samookaleczenia 33%

Potrzeby rodziców: 

 • trudności w motywowaniu uczniów do nauki
 • wsparcie w procesie wychowawczym, poszerzanie kompetencji wychowawczych
 • brak wiedzy na temat wpływu urządzeń ekranowych na rozwój dzieci,
 • brak wiedzy na temat wspierania dziecka w różnych sferach.

Potrzeby nauczycieli:

 • wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w pracy
 • wypalenie zawodowe, zniechęcenie,
 • wsparcie w zakresie relacji pomiędzy uczniami, motywowania uczniów,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Diagnoza potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli stała się punktem wyjścia do zaplanowania zmian w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji pracy naszej Poradni. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie w tym i następnym roku szkolnym. Zmiany dotyczą m.in.:

 • organizacji pracy,
 • nowych form wsparcia,
 • tematyki szkoleń/warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
 • promocji placówki.

O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie www Poradni oraz na naszym profilu na Facebooku.