Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Piekary Śląskie


Idź do treści


Tworzący kadrę poradni pedagodzy, psycholodzy, logopedzi,socjolog
udzielają
bezpłatnej pomocy :

  • dzieciom, młodzieży
  • ich rodzicom
  • wychowawcom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Piekar Śląskich.


Korzystanie z pomocy jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Procedura przyjmowania dzieci do badań w PPP w Piekarach Śląskich :

1) Dzieci i młodzież przyjmowane są do poradni na pisemny wniosek:

  • rodzica
  • pełnoletniego ucznia


2) Osoba składająca wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

3) Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją składa się w sekretariacie poradni.

4) W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

5) Pracownicy poradni, na podstawie złożonego wniosku, wyznaczają konieczne terminy badań diagnostycznych, konsultacji czy terapii.

6) Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

7) W przypadku, gdy dziecko lub pełnoletni uczeń nie zgłosi się po raz drugi na wyznaczony termin badań, a nieobecność nie będzie uzasadniona, poradnia zastrzega sobie prawo do nie wyznaczania następnego terminu badań w danym roku szkolnym.

8) Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

9) Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w pkt.6, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

10) Wnioskodawca, podczas ostatniej wizyty w poradni, otrzymuje pisemną informację o terminie odbioru opinii (diagnozy).

11) W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza


Wnioski do pobrania

Wnioski do wysłania

Hit Counter

Strona główna | Aktualności | Historia | Misja poradni | Oferta | Porady i artykuły | Kadra | Obszar działania | Przepisy prawne | Opinie | Orzeczenie | Akcje społeczne | Stowarzyszenia | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego